เรียนรู้

เราไม่เพียงแต่ให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม MyPCU เท่านั้น  เรายังดำเนินการ ให้ความรู้ในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำข้อมูลที่มีคุณภาพมาวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ แนะนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ และโปรแกรมที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

  • การติดตั้งโปรแกรม MyPCU
  • การติดตั้ง MyData
  • การติดตั้ง MySQL Server
  • การตรวจสอบข้อมูล
  • การส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม
  • การลงข้อมูลบริการสุขภาพ
  • การใช้งานโปรแกรม MyData Center  สสอ.
  • การบริหารคลังยาเวชภัณฑ์