ขั้นตอนการฉีดวัคซีน Covid-19 ด้วยโปรแกรม MyPCU 2020

หน่วยงานที่ต้องการดู VDO การฉีดวัคซีนโควิด 19 (14 ธค. 64)
ย้อนหลัง สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับลิงค์ youtube
เพื่อศึกษารายละเอียดการฉีด โดยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์มาได้ที่นี่
ลงทะเบียน

 

การฉีดวัคซีน Covid-19 ด้วยโปรแกรม MyPCU 2020 นั้น ไม่ใช้เรื่องยาก เพราะโปรแกรมได้จัดการให้ท่านใช้งานได้อย่างสะดวกสะบาย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ท่านต้องมี username password จาก moph-ic โดยติดต่อขอเปิดสิทธิการให้บริการฉีด วัคซีน ได้ที่ admin จังหวัด หรือ admin moph-ic ที่สามารถเปิดสิทธิให้ได้

2.เมื่อได้มาแล้ว ให้บันทึกลงใน user ของ mypcu2020 ที่ user admin

3. ต้องไประบุเจ้าหน้าที่ฉีด โดยเพิ่ม รายชื่อเจ้าหน้าที่ใหม่เข้าไปที่เมนู ข้อมูลเจ้าหน้าที่ และต้องระบุ เลขทะเบียนวิชาชีพ ให้เรียบร้อยแล้วกด บันทึก

4. ไปที่เมนูเกี่ยวกับโปรแกรม และ เลือก Lookup Covid-19 แล้วกด Update Table เพื่อระบบจะดำเนินการสร้างตาราง Lookup  ที่จำเป็นในการบันทึกและส่งข้อมูลขึ้น moph-ic

5. ทำการเพิ่มรายการวัคซีน covid-19 เข้าไปที่ระบบคลังยา

6. เมื่อบันทึกรายการวัคซีนโควิด19แล้วให้ หน้าจอเดียวกันแต่ให้เลื่อนไปที่  Tab กำหนดวิธีการใช้ยา แล้วให้ระบวิธีการใช้ยาให้เรียบร้อย แล้วกดเพิ่ม (เครื่องหมาย + ) เพื่อให้บันทึกลงไปเป็นรายการใหม่ด้านล่าง

7. ในหน้าเดียวกันให้ย้ายไปที่ Tab วัคซีนเพื่อระบุรายละเอียด วิธีการให้  ให้ระบุให้ครบทุกช่อง โดยเฉพาะ ผู้ผลิตด้านล่าง ถ้าไม่ระบุจะส่งเข้าสู่ระบบ moph-ic ไม่ได้

8. ขั้นตอนต่อไปคือ ยืนยันรับยา วัคซีนเข้าสู่คลัง ตามขั้นตอนการเบิกยาหรือวัคซีนปกติ

9. ทำเรื่องการเบิกวัคซีนออกจากคลังโดยเบิกใช้แบบสาธารณะ ครั้งเดียว

10. ทำการเบิก วัคซีน โดยไปที่ เมนูคลังยา —> เบิกยาและเวชภัณฑ์ ระบุรายละเอียดตามภาพ

11. ทำการยืนยันการเบิก วัคซีน ออกจากคลัง

12. ให้เจ้าหน้าที่ผู้สามารถยืนยันการเบิกวัคซีนทำการบันทึกการรับยา-เวชภัณฑ์ตามภาพ

13.รายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจคือการจัดการ Dose วัคซีน โดย MyPCU2020 เรียกว่า DoseID ซึ่งเราต้องสร้างขึ้นมาเองโดยใช้วิธีสร้าง (Generate DoseID) จากโปรแกรม นี้ โดยวัคซีนแต่ละชนิดจะมีวิธี Gen DoseID ที่แตกต่างกัน เพราะ บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ตามภาพ

14. ในโปรแกรม MophIC ที่หน้าเว็บจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเบิก วัคซีน Lot number ออกมาจากระบบให้เรียบร้อย จึงจะสามารถ บันทึกข้อมูลฉีด ส่งเข้าสู่ระบบ moph ic ได้  (ผู้ที่สามารถบันทึก Lotnumber ได้อาจเป็น เภสัช รพ. ที่มี user เข้าไปเพิ่ม Lot number ในระบบ Moph IC ได้ ดังภาพ

15. ภาพของโปรแกรม MophIC ที่มีการระบุ Lot number ไว้ และจะต้องตรงกันกับที่ รพ.สต.เบิกออกมาจากระบบ


ขั้นตอนการ สร้างเลข DoseID (Generate DoseID) ดังต่อไปนี้

16. ไปที่ คลังยา —–> การจัดการวัคซีน ——–> การบันทึก Lot วัคซีน แล้วไปเลือกรายการวัคซีนและทำการสร้าง DoseID ตามขั้นตอนและคำแนะนำดังภาพ

เมื่อทำเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็ดำเนินการพิมพ์ Sticker QRCODE เพื่อไปแปะไว้ที่ เอกสารตอนฉีดวัคซีน เพื่อใช้ในการยิง หรือ Scan ในขั้นตอนการบันทึกฉีด ต่อไป

ขั้นตอนการ บันทึกฉีดวัคซีน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ให้บริการปกติ โดยหน้านี้เป็นหน้าตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีน

2.ดึงรายชือประชาชน เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนปกติ และระบุ ที่อยู่ (กรณีไม่พบรายละเอียดที่อยู่ หรือเบอร์โทรติดต่อ ให้ระบุให้เรียบร้อย) และบันทึก Vital sign

3. ลงรหัส ICD10  (U119)   ICD9  ฉีดวัคซีน

4. บันทึก เลข DoseID ตามภาพ ถ้าจะให้สะดวก อาจต้องพิมพ์ sticker DoseID แปะแล้วยิง Scan เมื่อเลข DoseID ตรงกันกับที่ สร้างไว้ มันก็จะแสดงข้อมูลอื่น ๆ ครบ โดยไม่ต้องคีย์เพิ่ม หรือ กรณีไม่มี เครื่อง Scan ให้ คีย์รหัสเลข DoseID ตามที่ระบุ  โดยขึ้นต้นด้วย “V” ตัวพิมพ์ใหญ่

5. เมื่อพิมพ์รายละเอียดครบแล้ว ให้กดส่งข้อมูล เพื่อส่ง หรือกดบันทึกข้อมูลฉีดแล้วค่อยมาส่งเข้า moph-ic ทีหลังได้ตามภาพ

6. ไปที่เมนูจัดการข้อมูล ——-> ส่งข้อมูลเข้า Moph IC  เพื่อเราบันทึกข้อมูลแล้วเราจะพบรายชือข้อมูลที่รอส่งกับข้อมูลที่ส่งเข้า moph IC เรียบร้อยแล้ว กรณีที่จะส่ง ให้เลือกรายการ แล้วกดส่ง  (ขอแนะนำให้ส่งขึ้นทีละไม่เกิน 10 รายการ กรณีที่ internet ช้า)

ขั้นตอนการ ตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีน   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สาเหตุที่ส่งข้อมูลไม่ได้มีหลายสาเหตุให้ตรวจสอบทีละรายการ ดังนี้