การ Update รหัส TMLT (LAB)

วีิธีการการ Update รหัส TMLT (LAB)  ใน MyPCU2020