การตั้งค่า MyPCU2020

หน่วยบริการสามารถปรับการตั้งค่าได้ตามความเหมาะสม แต่ถ้าไม่ตั้งค่าเลยจะมี error ที่เกิดขณะบันทึกการบริการ