การตรวจ Covid-19 ด้วย ATK ด้วย MyPCU2020

ตัวอย่าง การเพิ่มรายการ การตรวจ Covid-19 ด้วย ATK
และต้อง Update รหัส TMLT ให้เป็นปัจจุบันด้วย