แนะนำผลิตภัณฑ์

จากประสบการณ์หลายสิบปี มีพัฒนาระบบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการบริการสาธารณสุข จนเกิดความเชื่อถือในข้อมูลการให้บริการ จนเป็นที่ยอมรับและได้สร้างนวตกรรมการบริหารจัดการข้อมูลบริการสุขภาพที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ สามารถส่งออกข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ นี่คือ MyPCU