ยินดีต้อนรับสู่ MyPCU Academy

ศูนย์พัฒนาศักยภาพ บุคลากร สาธารณสุข ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 และ มีการลงทะเบียนไม่ถึงกำหนด จึงขอยกเลิกการประชุม
หลักสูตร : (mp-001) การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ในโปรแกรม MyPCU2020 วันที่ 16-17 ธค.2564 (2 วัน)
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง และขออภัยในความไม่สะดวกนี้

หลักสูตรที่น่าสนใจ

Vaccine Covid

เรียนรู้การบริหารจัดการฉีดวัคซีน โควิด19 ในระดับรพ.สต.ส่ง Moph IC และดึงข้อมูลเพื่อรายงานความครอบคลุม

เฉพาะหน่วยที่ใช้ MyPCU2020
MyData

เรียนรู้ในเรื่องการใช้งานโปรแกรม MyData การดูรายงานผ่าน Datavisulizer ผ่านเว็บ

เฉพาะหน่วยที่ใช้ MyData2021
MyLablinks

เรียนรู้ในเรื่องการใช้งานโปรแกรม MyLablinks การดูข้อมูล การรับส่งข้อมูล Lab ระหว่างหน่วยบริการ

เฉพาะหน่วยที่ใช้ MyLablinks


MyData

เรียนรู้ในเรื่องการใช้ระบบรายงานใน MyPCU2020

เฉพาะหน่วยที่ใช้ MyPCU2020
MyData

เรียนรู้การตรวจสอบและแก้ปัญหาข้อมูล 43 แฟ้ม ใน MyPCU2020

เฉพาะหน่วยที่ใช้ MyPCU2020
MyData

เรียนรู้ในเรื่องการเขียน Query SQL ในโปรแกรม MyPCU2020

เฉพาะหน่วยที่ใช้ MyPCU2020ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 43 แฟ้มและการประยุกต์ใช้ใน MyPCU2020


การจัดการระบบคลังยาและเวชภัณฑ์ในโปรแกรม MyPCU2020

VDO Leaning
การใช้โปรแกรม บริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ MyAssts

1.การตั้งค่าการใช้งาน

2.การบันทึกรายการทรัพย์สิน

2.1การบันทึกรายการทรัพย์สิน กรณีเพิ่มเองใหม่หมด

3.การจัดการทรัพย์สิน(ซ่อม ปรับปรุง จำหน่าย)

4.การใช้งานระบบรายงาน

5.การจัดการภาพ

ระบบคลังวัสดุและการเบิกจ่าย

1.การตั้งค่าระบบวัสดุ

2.การเพิ่มรายการวัสดุที่ใช้งาน

3.การเพิ่มวัสดุเข้าคลัง

4.การเบิกวัสดุ

5.การอนุมัติการเบิกวัสดุ

แบบสำรวจความต้องการในการอบรมหลักสูตร ต่าง ๆ กรุณาเลือกหัวข้อเพื่อระบุความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะอบรมในอนาคต คลิ๊กปุ่ม เพื่อเลือก

  • การใช้งานโปรแกรม MyPCU2020 (5 วัน) (114)
  • การบริหารระบบคลังยาโปรแกรม MyPCU2020 (2 วัน) (103)
  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ในโปรแกรม MyPCU2020 (2-3 วัน) (165)
  • การใช้งานโปรแกรม MyAssets 2021 (1-2 วัน) (107)
  • การเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Studio (Visual Basic) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (5 วัน) (110)
  • การพัฒนาข้อมูลสุขภาพ Datavisaulizer ด้วยการใช้งาน MyData2021 และ PHP MySQL (3 วัน) (109)